ATT KÖPA HUS INNEBÄR ATT KÖPAREN HAR EN MYCKET STOR UNDERSÖKNINGSPLIKT – DETTA KAN VI HJÄLPA ER MED!

Undersökningen sker genom SBR-modellen vilket innebär:

 • Granskning av handlingar
 • Okulär besiktning av tillgänglig mark och byggnader
 • Sök med mögel/bakteriehund
 • Fuktindikering
 • Riskanalys
 • Muntlig genomgång
 • Protokoll

 

Tilläggstjänster:

 • Fuktmätning
 • Fortsatt teknisk utredning med eventuell provtagning
 • Ungefärliga kostnadsberäkningar
 • Åtgärdsförslag
 • Grundlig uppritning av planskiss
 • Arbetsledning vid sanering och återställande

 

Granskning av handlingar

Vi går igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnat såsom ritningar, bygglov, tekniska beskrivningar och liknande. Efter det sker ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen exempelvis underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Okulär besiktning av mark och byggnader

Vi undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga som t.ex. samtliga rum, vind, krypgrund, förråd, balkong, garage och tak. Även fasader och mark runt byggnaden kontrolleras.

Inga fysiska ingrepp görs i byggnaden!

Sök med mögel-/bakteriehund

Som extra tjänst till undersökningen ingår även sök med mögel-/bakteriehund. Mögelhunden går igenom sökbara utrymmen och används till att få indikationer om det finns en mikrobiell skada i konstruktionen.

Vid beställning fuktmäter vi för att få indikationer om det finns en pågående vattenskada eller fukttransport i byggnaden.

Mögel och fukt är två olika saker, där den ena kan förekomma utan den andra. Det är därför vi använder både mögelhund och fuktindikator.

Riskanalys

Vid påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära undersökningen tas detta upp i en riskanalys där även en motivering lämnas.

Protokoll

Efter undersökningen upprättas ett protokoll vilket är det samlade resultatet av undersökningen och där fastighetens byggtekniska skick och risker beskrivs.

Fortsatt teknisk undersökning

I protokollet kan vi föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i undersökningen men kan beställas separat.

Detta kräver fastighetsägarens uttryckliga medgivande!


VARFÖR SKA MAN GÖRA EN UNDERSÖKNING?

Allt för ofta kommer vi till fastigheten först efter att ägarbyte skett. Inga besiktningar, eller ofullständiga undersökningar har skett innan köpekontraktet skrevs. Man flyttar in i sitt ”nya” hus och allt är jättebra.

Efter ett tag upptäcker man en lukt eller man mår dåligt i huset och börjar misstänka en mögelskada. MBK kallas in för att undersöka och lokalisera om det finns ett mikrobiellt problem. Allt för många gånger bekräftas misstanken om en mikrobiell skada och då börjar striden om ansvarsfrågan. Detta resulterar ofta i en lång och utdragen tvist.

Undvik detta – gör en ordentlig undersökning innan köp!